Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Fisherman's ChoiceVan besloten vennootschap Fisherman’s Choice BV (hierna: Leverancier) gevestigd te Den Haag, Willemstraat 8-10-12 gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 27126004 

 

 

Artikel 1. Definities

 

De met een hoofdletter aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1          Afnemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Leverancier de opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten/diensten en/of het verrichten van werkzaamheden, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

1.2 Leverancier: iedere natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan afnemer leveringen van producten en/of diensten levert of met Afnemer is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene  aan wie Afnemer een opdracht van andere aard heeft verstrekt. In deze algemene voorwaarden is Fisherman’s Choice BV de Leverancier.

1.3 Bescheiden: alle door Afnemer aan Leverancier ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtgever vervaardigde of verzamelde gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers  en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.

1.4          Opdracht / Overeenkomst: de (schriftelijk) vastgelegde afspraken tussen Afnemer en Leverancier betreffende de levering van producten/ diensten en/of uitvoering van Werkzaamheden.

1.5          Bevoegde Inkoper: een inkoper die gerechtigd is om namens Afnemer te spreken, handelingen te verrichten en verbintenissen aan te gaan.

1.6 Incoterms: De Incoterms zijn een verzameling internationale afspraken over internationaal transport en levering van goederen. Op deze verkoopvoorwaarden is de laatste uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel van toepassing.

1.7          Werkzaamheden: alle door Leverancier ten behoeve van Afnemer uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Leverancier zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Leverancier voortvloeiende Werkzaamheden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1          Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op: alle aanvragen, offertes, aanbiedingen,  Opdrachten, inkooporders, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, ongeacht welk communicatiemiddel wordt gebruikt, waarbij Leverancier zich verbindt / zal verbinden om producten/ diensten aan afnemer te leveren, alsmede op alle daaruit voor Leverancier  voortvloeiende werkzaamheden

2.2          Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging

2.3 Deze afwijkingen gelden slechts voor de betreffende aanvraag, offerte, aanbieding, Opdracht, inkooporder, opdrachtbevestiging, overeenkomst of andere rechtsrechtsbetrekking.

2.4          Indien LEVERANCIER schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

2.5          Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid.

2.6          De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij door Leverancier uitdrukkelijk uitgesloten.

2.7 Als er een afwijking is tussen de Nederlandse tekst van deze inkoopvoorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, dan is de Nederlandse tekst bindend.

2.8 Het bepaalde in deze Inkoopvoorwaarden laat de overige rechten die Opdrachtgever rechtens heeft onverlet.

 

Artikel 3. Overeenkomsten en wijzigingen

 

3.1          Alle opdrachten, overeenkomsten, etc. afkomstig van Afnemer zullen door Leverancier als onherroepelijk worden beschouwd.

3.2          LEVERANCIER is jegens Afnemer aan een bij LEVERANCIER geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door LEVERANCIER binnen drie (3) werkdagen, na ontvangst van de opdracht tot levering, schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien LEVERANCIER met de uitvoering van die opdracht is aangevangen. LEVERANCIER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor bij genoemde bevestiging de leverdatum nader te bepalen.

3.3          Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en schriftelijk aan LEVERANCIER ter kennis worden gebracht. Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering daarvan, draagt Afnemer het risico ter zake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan.

3.4          Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht, van welke aard ook, die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door LEVERANCIER verstrekte prijsopgave kon worden gerekend, komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. LEVERANCIER kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

3.5          Aangebrachte  wijzigingen  kunnen  tot  gevolg  hebben  dat  vóór  de  veranderingen  aangegeven  levertijd  door  LEVERANCIER wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van LEVERANCIER geen beroep worden gedaan.

3.6          Opdrachten, orderbevestigingen of andere correspondentie via e-mail en/of een ondertekende fax wordt door partijen aanvaard als rechtens bindende correspondentie.

 

Artikel 4. Offertes en prijsopgaven

 

4.1          Alle offertes van LEVERANCIER zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.2          Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.

4.3          De offertes van LEVERANCIER worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op productie en levering binnen normale termijnen en onder normale omstandigheden.

 

Artikel 5. Levering

 

5.1          Onverminderd artikel 2.2 wordt de leverdatum door LEVERANCIER en Afnemer gezamenlijk vastgesteld. Indien LEVERANCIER een leveringstermijn opgeeft, zal deze slechts gelden bij benadering en niet als een garantie.

5.2          LEVERANCIER raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.

5.3          Tenzij schriftelijk – bijvoorbeeld in de orderbevestiging van LEVERANCIER – anders overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden, worden producten als in juridische zin aan Afnemer geleverd beschouwd vanaf het moment dat deze bij LEVERANCIER voor verzending of transport gereed staan en Afnemer daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld (Ex-works, Incoterms 2000).

5.4  Transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer is verplicht om op de aangekondigde dag de producten in ontvangst te nemen. Bij niet nakoming van deze verplichting zal LEVERANCIER de producten in haar magazijn of elders (doen) opslaan. De aan een dergelijke opslag verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer.

5.5          LEVERANCIER is gerechtigd producten in gedeelten te leveren. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten van een samengestelde order, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden

 

 

Artikel 6. Prijzen en betaling

 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden de prijzen in euro-valuta, exclusief omzetbelasting, op basis van de door Leverancier gehanteerde minimum-basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen en zijn de transportkosten niet inbegrepen, maar voor rekening van de Afnemer.

6.2 Alle overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij na de aanbieding één van de kostprijsbepalende factoren van het product wijzigt in de periode tussen het tijdstip van aanbieding en het tijdstip van levering en daaruit voortvloeiende prijsverhogingen door Leverancier niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In zulke gevallen heeft Leverancier het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van aanbieding, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften.

6.3          Betaling door Afnemer dient te geschieden aan LEVERANCIER binnen de door de directie vastgestelde betalingstermijn na de factuurdatum, zoals schriftelijk overeengekomen en bevestigd in de opdrachtbevestiging als vermeld onder artikel 2.2.

6.4          Afnemer doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten. Leverancier is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Leverancier van de Afnemer te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.

6.5          LEVERANCIER draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks schriftelijk is uitgesloten.

6.6          In  geval  van  overschrijding  van  de  in  artikel  6.3  van  deze Voorwaarden  genoemde  termijn , zoals schriftelijk door directie vastgesteld, is  Afnemer - onverminderd de overige rechten van LEVERANCIER - maandelijks een rente van twee (2) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag. LEVERANCIER zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.

6.7          Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die LEVERANCIER maakt als gevolg van het niet-nakomen door Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer en worden berekend conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

6.8          Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 

71           Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van LEVERANCIER, totdat alle vorderingen die LEVERANCIER op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.

7.2          Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van LEVERANCIER mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

7.3          Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van LEVERANCIER te bewaren.

7.4          LEVERANCIER is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal LEVERANCIER te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van LEVERANCIER.

7.5          Voornoemde onder 6.1 t/m 6.5 opgenomen bepalingen laten de overige aan LEVERANCIER toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 8. Verplichtingen afnemer

 

8.1  Afnemer zal ervoor zorgen dat LEVERANCIER tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en relevante specificaties die op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.

8.2          Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor LEVERANCIER voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van Afnemer.

 

Artikel 9. Overdracht van verplichtingen aan derde(n)

 

9.1          LEVERANCIER is gerechtigd om namens en voor rekening van Afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, indien daartoe naar het oordeel van LEVERANCIER aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit. Bij de keuze van een derde zal Leverancier de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

9.2          Leverancier is niet aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde. Leverancier zal afnemer zoveel mogelijk behulpzaam zijn bij het indienen van eventuele schadeclaims die koper mocht hebben jegens de derde, ingeval van tekortkomingen en/of gebrekkige leveringen door de derde.

 

Artikel 10 – Reclame

 

10.1        Afnemer  heeft  de  verplichting  direct  na  ontvangst  van  geleverde  producten  grondig  te  onderzoeken  of  de  producten  aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de geleverde producten naar het oordeel van Afnemer niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient Afnemer binnen tien (10) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken (voor zover het bederfelijke waren betreft geldt een termijn van vierentwintig (24) uur). Voor het geval de grond van het bezwaar redelijkerwijze niet binnen deze termijn had kunnen worden ontdekt, geldt een termijn van tien (10) dagen vanaf het moment dat die grond redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden (voor zover het bederfelijke waren betreft geldt een termijn van vierentwintig (24) uur). Niet tegenstaande het voorgaande zal LEVERANCIER in geen geval bezwaren accepteren die worden gemaakt na een periode van één (1) maand na levering van de producten door LEVERANCIER.

10.2        Indien, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 12.1 het bezwaar door LEVERANCIER gegrond wordt bevonden, is LEVERANCIER slechts gehouden de (onderdelen van de) producten waarop het bezwaar betrekking heeft, kosteloos te herstellen, te vervangen of aan Afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van LEVERANCIER.

10.3        Afnemer heeft niet het recht om betaling van de geleverde zaken op te schorten op grond van gebleken gebreken; indien de reclame gegrond blijkt, kan latere terugbetaling plaatsvinden.

 

Artikel 11 – Retournering van geleverde producten

 

11.1        Door LEVERANCIER aan Afnemer verzonden producten mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van LEVERANCIER en onder door LEVERANCIER te stellen voorwaarden aan LEVERANCIER worden geretourneerd.

11.2        Kosten van retournering van de door LEVERANCIER aan Afnemer verzonden producten komen ten laste van Afnemer, met uitzondering van kosten van retournering van producten waarvan het LEVERANCIER is komen vast te staan dat deze producten fouten en/of gebreken bezitten vallende onder de garantie dan wel waarvoor LEVERANCIER aansprakelijk is.

 

Artikel 12. Garantie

 

12.1        LEVERANCIER geeft gedurende een periode van één week na levering garantie op alle producten die door LEVERANCIER zijn geleverd. Onder de garantie vallende gebreken zullen door LEVERANCIER worden weggenomen door vervanging van het gebrekkige product (of het betreffende onderdeel), of door creditering van de koopsom van het betreffende product, een en ander ter keuze van LEVERANCIER.

12.2        LEVERANCIER is niet gehouden aan enige garantieverplichting uitvoering te geven, indien Afnemer op het moment dat Afnemer een beroep doet op de garantie enige verplichting tegenover LEVERANCIER niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen.

12.3        ledere garantie vervalt indien Afnemer zelf wijzigingen of reparaties met betrekking tot de producten verricht of doet verrichten, indien de producten voor andere dan gebruikelijke bedrijfsdoeleinden worden aangewend, of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 

13.1        De aansprakelijkheid van LEVERANCIER is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze Voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere tekortkoming van LEVERANCIER dan wel voor schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2        Afnemer is verplicht LEVERANCIER te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens LEVERANCIER ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LEVERANCIER. Voorts is Afnemer verplicht LEVERANCIER te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Afnemer van de door LEVERANCIER geleverde producten of verrichte diensten.

13.3        Eventueel aangesproken werknemers van LEVERANCIER kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen LEVERANCIER en Afnemer.

 

Artikel 14 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 

 

14.1  LEVERANCIER behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor ter zake van door haar uitgebrachte offertes en leveranties,  alsmede  ter zake  van  de  door  haar  vervaardigde  of  verstrekte  tekeningen,  programmatuur,  beschrijvingen,  modellen, tekeningen en dergelijke, alsmede ter zake van de in een en ander besloten liggende of aan een en ander ten grondslag liggende informatie.

14.2  Afnemer staat ervoor in dat het in art. 14.1 bedoelde, behoudens noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van LEVERANCIER wordt verveelvoudigd, openbaar gemaakt, opgeslagen dan wel anderszins gebruikt.

14.3        Alle tekens, logo’s, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten, die zich op, in of aan de door LEVERANCIER geleverde producten bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met toestemming van LEVERANCIER worden gewijzigd, uit of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere producten gebruikt.

 

Artikel 15 – Zekerheidstelling

 

15.1        Indien er voor LEVERANCIER aanleiding bestaat om te vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van LEVERANCIER genoegzaam zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door LEVERANCIER uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door LEVERANCIER aan te geven wijze.

 

Artikel 16 – Opschorting, ontbinding, overmacht

 

16.1        Indien Afnemer op enige wijze jegens LEVERANCIER tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, is LEVERANCIER, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst: de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan LEVERANCIER verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds geleverde producten en/of verrichte diensten en onverlet de andere rechten van LEVERANCIER, waaronder die op schadevergoeding.

16.2  In geval van verhindering van de zijde van LEVERANCIER tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is LEVERANCIER gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

16.3        Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van LEVERANCIER onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het bedrijf van LEVERANCIER of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier, van wie LEVERANCIER producten betrekt ter zake van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met tijdelijke en/of deugdelijke levering.

 

Artikel 17 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 

17.1        Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met LEVERANCIER voortvloeien, niet aan derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LEVERANCIER

 

Artikel 18 – Nederlandse tekst prevaleert

 

18.1        In geval van een conflict tussen een vertaling en de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht/geschillen

 

19.1        Op alle offertes, orderbevestigingen en  overeenkomsten, waarvan deze verkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

19.2        Geschillen tussen partijen, daaronder die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien er na goed overleg geen oplossing tot stand is gekomen, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank.

19.3        Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Leverancier.

 

Artikel 20 – Certificaten

 

20.1        Fisherman’s Choice is IFS broker gecertificeerd, onze leveranciers beschikken ook over verschillende kwaliteitscertificaten. Deze kunnen andere zijn dan IFS. Wenst u enkel producten van IFS – gecertificeerde producenten, gelieve ons hierover dan uitdrukkelijk te informeren.

 

Artikel 21 – Depot

 

21.1        Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27126004.

 

[●]